Tok nauczania

Tok nauczania

W Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej przy realizacji studiów licencjackich możliwe są 2 tryby nauczania:

  1. Tradycyjny – 3 letni (6 semestrów). Student uczęszcza na zajęcia i zalicza przedmioty objęte programem studiów w regulaminowym czasie 3 lat.
  2. Indywidualny tok Studiów – nadawany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dziennik Ustaw 2005 nr 164 poz. 1365) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dziennik Ustaw 2002 Nr 3 poz. 28). Ta forma kształcenia jest coraz częściej wybieraną opcją podnoszenia kwalifikacji i zdobywania wiedzy przez studentów, ze względu na fakt iż pozwala ona na połączenie życia zawodowego studenta z życiem prywatnym.


Komu przysługuje indywidualny tok studiów?

     1. W ramach specjalnego programu studiów dla absolwentów szkoł policealnych, studentów, którzy przerwali naukę w swojej macierzystej uczelni:

  • Absolwentom szkół policealnych o profilach ekonomicznym, administracyjnym itp.
  • Studentom, którzy przerwali naukę w swojej macierzystej uczelni.


    2. W ramach tradycyjnego systemu studiów:

  • Osobom sprawującym opiekę nad osobą niepełnosprawną (potwierdzoną zaświadczeniem organów opieki społecznej),
  • Osobom samotnie wychowującym dzieci,
  • Osobom niepełnosprawnym w stopniu znacznym lub umiarkowanym.

Regulamin WSTH przewiduje także możliwość rozpoczęcia indywidualnego toku nauczania w innych uzasadnionych przypadkach.

Jak uzyskać Indywidualny tok studiów?

Student składa podanie do Dyrektora pk. Nysa.  na odpowiednim druku: dostępnym na stronie internetowej w zakładce: Dokumenty do pobrania.  Decyzję podejmuje Dyrektor w ciągu 30 dni od daty złożenia podania o indywidualny tok studiów.

Przeglądając naszą stronę internetową bez zmian w swojej przeglądarce, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki temu nasz serwis internetowy może być maksymalnie bezpieczny i wygodny. Dowiedz się więcej o tym, jak używamy plików cookies z Polityki Prywatności.