Uwaga! Lipcowy Tydzień Promocji Rekrutacyjnych od 26-07 do 31-07-2021

 

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach oraz Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej podpisały umowę o współpracy w zakresie uzupełniających studiów magisterskich na kierunku Zarządzanie.


WYDZIAŁ: ZARZĄDZANIA
KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE
POZIOM STUDIÓW: studia II stopnia (magisterskie)
CZAS TRWANIA STUDIÓW: 2 lata (4 semestry)

 

SPECJALNOŚCI:

 

KIERUNEK: Zarządzanie

Zarządzanie to kierunek studiów pozwalający na zdobycie wiedzy nie tylko z zakresu nauk o zarządzaniu, ale również z zakresu marketingu, ekonomii oraz finansów, a także nauk prawnych skierowany do osób chcących pracować na stanowiskach menedżerskich w różnych branżach. W zależności od wybranej specjalności ukończenie tego kierunku pozwala na podjęcie pracy np. jako menedżer średniego i wyższego szczebla w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych, transportowych, agencjach reklamowych i PR, agencjach doradztwa personalnego, agencjach konsultingowych.

 

 

OPISY SPECJALNOŚCI

 

 • Zarządzanie w ochronie zdrowia

 

Charakterystyka specjalności

Istotą tej specjalności jest umiejętne zastosowanie współczesnej psychologii w działaniach wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstwa, w tym także związanych z ochroną zdrowia. Umożliwia ona zapoznanie się z najnowszymi narzędziami zarządzania placówką medyczną/leczniczą. Studenci zdobęda wiedzę z zakresu m.in. wymagań prawnych dot. placówek leczniczych, systemu opieki zdrowotnej w Polsce, zarządzania personelem.

Przedmioty specjalnościowe - obowiązujące w ramach specjalności Zarządzanie w Ochronie Zdrowia (studia II stopnia)

 • Prawo w ochronie zdrowia
 • Zarządzanie w ochronie zdrowia
 • Marketing usług medycznych
 • System opieki zdrowotnej w Polsce
 • Metody motywacji
 • Zamówienia publiczne
 • Język obcy specjalnościowy (angielski lub niemiecki)
 • Proseminarium
 • Seminarium magisterskie
 • Warsztaty praktyczne

 

 

 • Marketingowe Zarządzanie w Przedsiębiorstwie

 

Charakterystyka specjalności
Celem tej specjalności jest wykształcenie specjalistów dysponujących szeroką merytoryczną i praktyczną wiedzą w zakresie marketingowych aspektów zarządzania przedsiębiorstwem. Studenci wybierający tę specjalność zapoznają się z problematyką planowania marketingowego, budowy strategii marketingowych, jak również zarządzania sprzedażą w przedsiębiorstwie. Poznają także środki i metody public relations oraz odbywają trening menadżera marketingu

Perspektywy zawodowe
Absolwenci (magistrowie) GWSH, którzy ukończyli specjalność Marketingowe Zarządzanie w Przedsiębiorstwie są merytorycznie i praktycznie przygotowani do pełnienia funkcji kierowniczych w pionach marketingowych przedsiębiorstw różnych branż, jak też w instytucjach administracji publicznej i samorządowej. Przykładowymi stanowiskami pracy, na których absolwenci GWSH specjalności Marketingowe Zarządzanie w Przedsiębiorstwie mogą podjąć zatrudnienie, są: kierownik działu marketingu, specjalista ds. sprzedaży, menedżer, specjalista ds. analiz marketingowych, kierownik zespołu sprzedażowego.

Przedmioty specjalnościowe i specjalizacyjne - obowiązujące w ramach specjalności Marketingowe Zarządzanie w Przedsiębiorstwie (studia II stopnia, niestacjonarne):

 •         Planowanie i zarządzanie marketingowe
 •         Strategie marketingowe przedsiębiorstwa
 •         Zarządzanie sprzedażą
 •         Public relations przedsiębiorstwa
 •         Konsument na rynku europejskim
 •         Merchandising
 •         Trening menedżera marketingu
 •         Przedmioty specjalnościowe do wyboru
 •         Język obcy specjalizacyjny (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski lub rosyjski) - fakultet
 •         Proseminarium
 •         Seminarium magisterskie

 

 • Marketingowe zarządzanie jednostkami służby zdrowia

 

Charakterystyka specjalności

Celem specjalności jest przekazanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności niezbędnych do sprawnego i efektywnego zarządzania firmą zarówno w publicznym, jak i prywatnym obszarze systemu ochrony zdrowia w Polsce. Studenci wybierający tę specjalność nabędą wiedzę z zakresu organizacji i zarządzania różnymi strefami zdrowia publicznego, kierowania zakładami opieki zdrowotnej, zarządzania zasobami ludzkimi, współpracy z innymi uczestnikami sektora zdrowia, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. Treści kształcenia zawarte w ramach tej specjalności pozwolą im zrozumieć, na czym polega nowoczesne zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej i innymi organizacjami w systemie ochrony zdrowia oraz zastosować w praktyce nabyte umiejętności.

Perspektywy zawodowe
Absolwenci GWSH otrzymujący tytuł magistra w specjalności Zarządzanie placówkami służby zdrowia przygotowani są merytorycznie i praktycznie do zajmowania stanowisk kierowniczych w placówkach administracji terenowej, szpitalach, przychodniach, oraz innych jednostkach systemu ochrony zdrowia z zakresu zarządzania personelem medycznym, w działach zamówień publicznych, w firmach konsultingowych wspierających sektor ochrony zdrowia, w przedsiębiorstwach usług zdrowotnych, w organizacjach pozarządowych (fundacje), w jednostkach nadzorujących i koordynujących pracę służby zdrowia, w domach pomocy społecznej itp

Przedmioty specjalnościowe i specjalizacyjne - obowiązujące w ramach specjalności Marketingowe zarządzanie jednostkami służby zdrowia (studia II stopnia, niestacjonarne):

 •    Zarządzanie sprzedażą
 •    Planowanie i zarządzanie marketingowe
 •    Konsument na rynku europejskim
 •    Strategie marketingowe przedsiębiorstwa
 •    Public relations przedsiębiorstwa
 •    Merchandising
 •    Trening menedżera marketingu
 •    Przedmioty specjalnościowe do wyboru
 •    Język obcy specjalizacyjny (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski lub rosyjski) - fakultet
 •    Proseminarium magisterskie
 •    Seminarium magisterskie

 

 • Zarządzanie w administracji publicznej

 

Charakterystyka specjalności:
Celem tej specjalności jest poszerzenie i pogłębienie wiedzy w zakresie administracji oraz zarządzania, zdobytej na studiach I stopnia (studiach licencjackich). Tym samym specjalność ta adresowana jest głównie do absolwentów - licencjatów takich kierunków studiów jak Administracja oraz Zarządzanie. Studiujący na tej specjalności, obok przedmiotów kierunkowych z zakresu zarządzania, mają również zajęcia z przedmiotów o charakterze typowo prawno-administracyjnym, co daje w efekcie bardzo poszukiwane na rynku pracy połączenie wiedzy z dwóch różnych obszarów jakimi są biznes i prawo.
 

 

Perspektywy zawodowe:

Absolwenci GWSH otrzymujący tytuł magistra w specjalności Zarządzanie w administracji publicznej łączą teoretyczną oraz praktyczną wiedzę z zakresu zarządzania w sferze gospodarczej z wiedzą z zakresu procedur oraz przepisów prawnych obowiązujących w administracji samorządowej. Stąd też przygotowani są merytorycznie i praktycznie do pełnienia funkcji kierowniczych zarówno w sferze szeroko rozumianego biznesu, jak też w sferze administracji szczebla lokalnego bądź nawet centralnego. Przykładowymi stanowiskami, na których absolwenci GWSH specjalności Zarządzanie w administracji publicznej mogą podjąć zatrudnienie, są: specjalista ds. zarządzania w administracji, kierownik placówek samorządowych, doradca ds. procedur i przepisów prawnych w zarządzaniu.
 

 

Przedmioty specjalnościowe i specjalizacyjne - obowiązujące w ramach specjalności Zarządzanie w administracji publicznej (studia II stopnia)

 •     Międzynarodowe projekty inwestycyjne (wg. standardów światowych)
 •     Prawo bankowe
 •     Prawo karno-skarbowe
 •     Prawo ubezpieczeniowe
 •     Europejskie prawo gospodarcze
 •     Prawo konkurencji
 •     Prawo rynku kapitałowego
 •     Procedury ubiegania się i zarządzania środkami pomocowymi UE
 •     Przedmioty specjalnościowe do wyboru
 •     Język obcy specjalizacyjny (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski lub rosyjski) - fakultet
 •     Proseminarium
 •     Seminarium magisterskie

 

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

 

Charakterystyka specjalności 

Istotą tej specjalności jest umiejętne zastosowanie współczesnej psychologii w działaniach wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstwa. Umożliwia ona zapoznanie się z najnowszymi narzędziami badania predyspozycji pracowników, nauczysz się dysponowania kadrami, motywowania i wdrażania systemów oceny pracowniczej, a ponadto, dzięki interaktywnym treningom, nabierzesz umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej. Jako przyszły specjalista ds. zasobów ludzkich musisz pamiętać, że dobry wizerunek marki, w tym wizerunek pracodawcy (employer branding), przestrzeń i warunki do rozwoju pracowników, a w konsekwencji rozwoju firmy, wymagają  dobrze przemyślanej, fachowej i skutecznej komunikacji wewnątrz firmy.

Człowiek w firmie jest źródłem rynkowej przewagi. Kapitał ludzki, czyli wiedza i kwalifikacje pracowników, stanowią najważniejszą wartość dla każdej firmy. Kadrowy, HR-owcy i menedżerowie muszą spodziewać się codziennie nowych wyzwań – nasz program studiów przygotuje Cię do stawiania im czoła. Jeśli wybierzesz tę specjalność, poznasz przede wszystkim spójną metodę kierowania najcenniejszym z kapitałów każdej organizacji – ludźmi.

Perspektywy zawodowe

Ta specjalność pozwala Ci myśleć bardzo szeroko o pracy w każdej niemal firmie i branży. Dzięki poprawie swoich kompetencji interpersonalnych, komunikacyjnych i zarządczych możesz z powodzeniem myśleć o pracy specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi, trenera zewnętrznego czy menadżera działu personalnego.

Lista przykładowych stanowisk: http://www.praca.pl/poradniki/lista-stanowisk/human-resources-kadry

Specjalność Zarządzanie zasobami ludzkimi to także doskonały wybór dla osób, które chcą przygotować się do rozwoju ścieżki zawodowej w kierunku zarządzania organizacjami. Dzięki nabytej w trakcie studiów wiedzy będziesz w stanie zastosować w praktyce narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi, takie jak rekrutacja  i selekcja, systemy wynagrodzeń, motywacji i oceniania pracowników. Jeszcze inną ścieżką jest consulting – czyli praca w firmach, które doradzają innymi podmiotom gospodarczym w obszarach związanych z zasobami ludzkimi.

Przedmioty specjalnościowe - obowiązujące w ramach specjalności Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (studia II stopnia)

 • Prawo pracy
 • Etykieta i kultura menedżerska
 • Psychologia decyzji kadrowych
 • Rozwój zasobów ludzkich
 • Instrumenty ZZL
 • Coaching
 • Język obcy specjalnościowy (angielski lub niemiecki) 
 • Proseminarium 
 • Seminarium magisterskie
 • Warsztaty praktyczne

 

Zarządzanie zasobami ludzkimi w jednostkach służby zdrowia

 

Charakterystyka specjalności

Istotą tej specjalności jest umiejętne zastosowanie współczesnej psychologii w działaniach wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstwa, w tym także związanych z ochroną zdrowia. Umożliwia ona zapoznanie się z najnowszymi narzędziami badania predyspozycji pracowników, nauczysz się dysponowania kadrami, motywowania i wdrażania systemów oceny pracowniczej, a ponadto, dzięki interaktywnym treningom, nabierzesz umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej. Jako przyszły specjalista ds. zasobów ludzkich musisz pamiętać, że dobry wizerunek marki, w tym wizerunek pracodawcy (employer branding), przestrzeń i warunki do rozwoju pracowników, a w konsekwencji rozwoju firmy, wymagają  dobrze przemyślanej, fachowej i skutecznej komunikacji wewnątrz firmy.

Człowiek w firmie jest źródłem rynkowej przewagi. Kapitał ludzki, czyli wiedza i kwalifikacje pracowników, stanowią najważniejszą wartość dla każdej firmy. Kadrowy, HR-owcy i menedżerowie muszą spodziewać się codziennie nowych wyzwań – nasz program studiów przygotuje Cię do stawiania im czoła. Jeśli wybierzesz tę specjalność, poznasz przede wszystkim spójną metodę kierowania najcenniejszym z kapitałów każdej organizacji – ludźmi.

 

Przedmioty specjalnościowe i specjalizacyjne - obowiązujące w ramach specjalności Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w jednostkach służby zdrowia (studia II stopnia)

 •     Prawo pracy
 •     Pozyskiwanie pracowników
 •     Komunikacja interpersonalna z elementami autoprezentacji
 •     Rozwój zasobów ludzkich
 •     Etykieta i kultura menedżerska
 •     Psychologia decyzji kadrowych
 •     Zasady organizacji pracy i wynagradzania pracowników
 •     Coaching i przywództwo
 •     Przedmioty specjalnościowe do wyboru – fakultatywne  
 •     Wykłady monograficzne – fakultatywne  
 •     Język obcy specjalnościowy (angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski lub rosyjski) – fakultet  
 •     Proseminarium
 •     Seminarium magisterskie

 

 

Dane teleadresowe:

Punkt Rekrutacyjno-Informacyjny w Nysie

 • 77 435 12 54 wew. 23
 • 77 409 04 58
 • 691 564 567
 • 609 355 494
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

Z ostatniej chwili

Europejskie Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe Vademecum

zobacz...

 

         
Wynajem sal
       

zobacz...

 

Centrum Edukacyjne
www.poznanska.nysa.pl

zobacz ...

DMC Firewall is a Joomla Security extension!